Starta och driva livsmedelsverksamhet

1. Registrera livsmedelsverksamhet

En livsmedelsverksamhet ska i de flesta fall registreras innan den får startar. Registrering ska göras hos den myndighet som har ansvar för att kontrollera anläggningen. Exempel på livsmedelsanläggningar som ska registreras hos kommunen är: restaurang, livsmedelsbutik, internetbutik med livsmedel, kiosk, café, livsmedelstransportör samt kök inom vård, skola och omsorg. Det finns undantag då livsmedel kan säljas, överlåtas eller skänkas bort utan att en registrering krävs. En registrering behöver inte göras om livsmedelsverksamheten är tillfällig och sker endast under ett par dagar. Trots att det finns undantag på registrering måste en tillfällig verksamhet, som säljer eller serverar mat, alltid ha ett arbetssätt som garanterar att maten är säker att äta. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret om du är osäker på om du behöver registrera din tillfälliga verksamhet eller inte.

En livsmedelsanläggning med krav på registrering ska registreras senast 14 dagar innan verksamheten startar. Registrering görs genom att fylla i blankett för anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet, som sedan skickas till Samhällsbyggnadskontoret.

Är du redan livsmedelsföretagare och tillfälligt vill sälja livsmedel vid ett evenemang eller liknande? Informera då Samhällsbyggnadskontoret om den tillfälliga verksamheten.

Observera att till anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och dricksvattenanläggning ska det bifogas underlag för riskklassificering. Till anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska det även bifogas en verksamhetsbeskrivning för anläggningen. 

Vill du starta en animaliska produktionsanläggning med till exempel äggproduktion, mejeri, charkuteri eller fiskindustri och leverera produkter till andra livsmedelsföretag? Då måste du först få ett godkännande från Livsmedelsverket innan du får starta.

2. Registrera dricksvattenanläggning

Även dricksvatten är ett livsmedel. Olika typer av dricksvattenanläggningar omfattas av krav på registrering. Exempelvis så ska en dricksvattenanläggning som försörjer något av följande med dricksvatten registreras:: en offentlig verksamhet så som statlig och kommunal förvaltning (inklusive landsting), en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård eller liknande. Verksamheter som allmänheten har tillträde till ska i regel registreras. Större dricksvattenanläggningar som tillhandahåller 10 kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn eller försörjer fler än 50 personer ska registreras.

Registreringen görs genom att fylla i blankett för anmälan om registrering av dricksvattenanläggning, som sedan skickas till Samhällsbyggnadskontoret.

Mer information och hjälp med frågor om dricksvatten finns på Svenskt Vatten. Svenskt Vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige.

3. Krav på dig som livsmedelsföretagare

Det är alltid livsmedelsföretagaren som är ansvarig för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra och att de regler som är aktuella för anläggningen följs. Redan samma dag som livsmedelsverksamheten startar ska alla krav som är relevanta för anläggningen uppfyllas. Exempel på krav som ska uppfyllas beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs:

 • Anläggningen ska vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för den typ av verksamhet som bedrivs.
 • Personalen ska ha tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien som är anpassade till deras arbetsuppgifter.
 • Det ska finnas kunskap och rutiner för att ge fullständig och korrekt livsmedelsinformation.
 • De faror och risker som kan finnas i din verksamhet måste identifieras innan verksamheten startar. Detta för att kunna utarbeta ett arbetssätt som förebygger och eliminerar farorna och minskar riskerna. Arbetssättet ska garantera att livsmedlen är säkra och att livsmedelsinformationen inte vilseleder konsumenterna.
 • Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Dricksvatten ska uppfylla de kvalitetskrav som finns i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

För att kontrollera att dricksvattnet uppfyller kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna så behöver det regelbundet analyseras av godkända (ackrediterade) laboratorier. På Swedac kan du mer hitta information om exempelvis vilka laboratorier som är ackrediterade. Hur ofta dricksvattnet ska analyseras och vad som ska analyseras styrs av dricksvattenföreskrifterna.

Aktuell livsmedelslagstiftning samt branschriktlinjer för livsmedelsbranschen och information kring livsmedelshantering finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Egenkontroll

Varje livsmedelsföretagare är ansvarig för att följa de regler och krav som gäller för livsmedelsföretagare. Därför måste varje livsmedelsföretagare ha god kunskap om livsmedelshygien och känna till vilka regler och krav som finns.

Egenkontroll innebär att du själv ska ha kontroll på att livsmedlen är säkra och att livsmedelshygienen är god. Du behöver identifiera faror och planera för ett arbetssätt som ger god livsmedelshygien och säkra livsmedel. För att kunna göra det krävs god kunskap om livsmedelshygien och gällande regler. Du behöver också ha kunskap om vilka faror som finns i den verksamhet som du planerar att bedriva eller redan bedriver. Du ska kunna garantera dina kunder säkra livsmedel och förhindra att någon luras av felaktig information om livsmedlen. Därför är det viktigt att du har rätt kunskap innan du startar.

4. Avgifter för livsmedelskontroll

Myndighetens kontroll av livsmedelsverksamheter finansieras helt av avgifter. Kontrollmyndigheten är enligt lag skyldig att ta ut avgift för livsmedelskontrollen.

Exempel på avgifter för livsmedelskontrollen:

 • Registrering av livsmedelsanläggning: avgift motsvarande en timmes kontrolltid enligt gällande taxa.
 • Registrering av dricksvattenanläggning: avgift motsvarande en timmes kontrolltid enligt gällande taxa.
 • Årlig kontrollavgift för återkommande kontroller av livsmedelsverksamheten. Avgiftens storlek beror på verksamhetens typ och hur gällande lagstiftning efterlevs.
 • Årliga kontrollavgiften för dricksvattenanläggningar beror på råvattnets kvalitet och mängden vatten som produceras/distribueras.
 • Avgift för extra offentlig kontroll. Exempelvis när myndigheten påträffar brister vid ordinarie besök, och bedömer att en extra kontroll måste göras för att följa upp påträffade brister.
 • Avgift för extra offentlig kontroll vid befogade klagomål och konstaterade matförgiftningar.

5. Kontroll av livsmedelsverksamheter

Inspektörer från Samhällsbyggnadskontoret besöker livsmedelsanläggningar för att kontrollera att gällande regler följs. Inspektörerna kontrollerar att det finns förutsättningar att hantera livsmedel på ett säkert sätt, rutiner som garanterar säkra livsmedel och livsmedelsinformationen får inte lura kunderna.

Vid besöket kan du behöva berätta om och redogöra för:

 • Hur anläggningen är anpassad för de livsmedel som hanteras.
 • Att det finns rutiner och arbetssätt för att garantera att maten är säker.
 • Tillräcklig kunskap för att tillhandahålla fullständig och korrekt livsmedelsinformation.
 • Hur ni ser till att personalen har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien.
 • Om var de livsmedel som används i verksamheten köpts, eller till vilka andra livsmedelsföretag som livsmedel levererats till.
 • Att det som står på menyn är det som serveras
 • Hur ni gör för att säkerställa att färdigpackade livsmedel är korrekt märkta.

För dricksvattenanläggningar ska företagaren kunna visa och berätta om:

 • Anläggningen och hur den är utformad.
 • Rutiner för att sköta anläggningen.
 • Rutiner för att regelbundet undersöka dricksvattnet.
 • Faroanalys och kritiska styrpunkter.

Kontrollen av livsmedelsanläggningar är offentlig. Det innebär att medborgarna har rätt att ta del av resultatet från kontrollerna, om inga särskilda undantag gäller.

Karta med resultaten från livsmedelskontrollerna

6. Förändringar i livsmedelsverksamheter

Betydande förändringar i livsmedelsverksamheter ska omgående anmälas till Samhällsbyggnadskontoret. Exempel på förändringar som ska anmälas:

 • Ombyggnation.
 • Större förändringar i din hantering. Om du exempelvis gör om din butik till pizzeria.
 • Förändring av sortiment och tillverkningssätt.
 • Större förändringar i produktionsstorlek eller antalet portioner som serveras.
 • Om verksamheten avslutas, säljs eller på annat sätt lämnas över till någon annan person inom samma organisationsnummer.

Skyldighet att anmäla betydande förändringar gäller även dricksvattenanläggningar.

7. Mer information

Exempel på andra myndigheter och avdelningar du kan behöva kontakta:

 • Kontakta Livsmedelsverket om du vill starta en produktionsanläggning som producerar animaliska livsmedel. Det kan vara till exempel produktion av ägg, kött eller fisk och som sedan levereras till andra livsmedelsföretag. Här hittar du även bra information till livsmedelsföretagare.
 • Kontakta byggavdelningen om du behöver information om bygglov.
 • Kontakta tekniska kontoret för frågor som rör VA-anslutning, fettavskiljare, hämtning samt hantering av avfall.
 • Kontakta tillståndsenheten på socialförvaltningen om du vill servera alkohol
 • Kontakta Länsstyrelsen när det gäller kontroll av primärproduktion. Det kan till exempel handla om odling, mjölkproduktion samt produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt.