Anmälningspliktiga hygieniska verksamheter

1. Anmäl verksamhet med hygienisk behandling

Om du yrkesmässigt ska erbjuda så kallad hygienisk behandling till allmänheten, kan du behöva anmäla det till Samhällsbyggnadskontoret. Du ska göra en anmälan om du i din behandling kommer att använda redskap som penetrerar huden. Skälet är att den behandling du erbjuder innebär en risk för blodsmitta.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter enligt § 38 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är:

  • akupunktur
  • fotvård (beroende på vilken behandling som erbjuds)
  • tatuering
  • piercing
  • kroppsmodifiering (implantat under huden, ärrbildning, brännmärkning och kluven tunga)

Solarieverksamhet är anmälningspliktig enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2012:5.

Anmäl verksamhet med hygienisk behandling till Samhällsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan verksamheten startar. Det är viktigt att du anmäler, eftersom du annars kan få betala en miljösanktionsavgift.

2. Särskilda regler för solarieverksamhet

För solarieverksamheter gäller strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Exempel på regler som ska följas:

  • varje solarium ska ha en skylt som visar att det är ett UV-typ 3-solarium
  • det ska finnas en rörskylt från tillverkaren som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet
  • märkskyltar och varningstexter ska ha en synlig placering

18-årsgräns för kosmetiska solarier

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.

Läs mer på sidan om solarieverksamhet.

3. Egenkontroll

Du ska kontrollera att din verksamhet uppfyller aktuella lagkrav. Detta kallas egenkontroll och görs för att minska skaderisker och miljöpåverkan. Kraven på egenkontroll ska anpassas till varje verksamhet.

Vid exempelvis solarieverksamhet innebär det att du ska upprätta rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av solariebäddar, städning av lokalen med mera. En förteckning över de kemiska produkter som använd, bland annat städkemikalier och kosmetiska produkter, måste finnas.

4. Avgift för tillsyn

Inspektörer från Samhällsbyggnadskontoret gör regelbundet tillsynsbesök för att kontrollera din verksamhet. För det betalar du en avgift. Tillsynen gäller också verksamheter som exempelvis massage och hårvård, trots att de inte är anmälningspliktiga.

5. Mer information

Du hittar mer information om yrkesmässig hygienisk verksamhet och regler på Socialstyrelsens hemsida. 

Information om solarieverksamhet och gällande regler hittar du på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.