Eldning av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras. Enligt gällande lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall förbjudet inom tätbebyggda områden (områden med detaljplan*) och sammanhållen bebyggelse*. I områden med områdesbestämmelser* är det tillåtet att elda under tiden 1 november–31 mars. Du måste dock se till att det inte uppstår brandrisk eller olägenhet.

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får alltså inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar och dylikt, eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och kan bildas giftiga restprodukter.

Kom ihåg att alltid kontrollera om det råder allmänt eldningsförbud i kommunen genom att kontakta kommunens Servicecenter, 0491-880 00, innan du börjar elda. Råder det eldningsförbud får du inte elda alls.

Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen och ta hänsyn till grannar.

Läs mer om hur du eldar säkert och vad som gäller vid eldningsförbud.

Kompostera själv eller lämna för återvinning

Trädgårdsavfall kan lämnas för återvinning på Storskogen. Du kan även kontakta Kretslopp Sydost för att skaffa ett trädgårdsabonnemang.

Det bästa och mest hållbara för miljön är om du själv komposterar ditt trädgårdsavfall. Om du finfördelar trädgårdsavfallet med en kompostkvarn, och rör om då och då, går komposteringsprocessen snabbare. Vattna också om komposten verkar torr.

* Definitioner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Sammanhållen bebyggelse utgörs i regel av 10–20 hus där tomterna gränsar till varandra eller skiljs åt av en väg, park eller liknande ytor. Sammanhållen bebyggelse omfattas inte av detaljplanen.

Områdesbestämmelser – Bestämmelser för att i vissa avseenden reglera begränsade områden i kommunen som inte omfattas av detaljplan.