Miljöfarlig verksamhet

1. Vad är miljöfarlig verksamhet?

I miljöbalken är det reglerat vad som klassas som miljöfarlig verksamhet. Din verksamhet räknas som miljöfarlig om något av detta förekommer:

 • buller
 • vibrationer
 • utsläpp
 • kemikaliehantering
 • andra störningar för omgivningen

Mer information om miljöfarlig verksamhet och lagstiftning finns på Naturvårdsverkets hemsida. 

I miljöprövningsförordning (2013:251) kan du läsa mer detaljerat om vilka verksamheter som klassas som miljöfarliga. Ofta är det storleken på produktionen och mängden kemikalier som avgör om din verksamhet är anmälningspliktig. Miljöprövningsförordningen och annan relevant lagstiftning exempelvis förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd hittar du på Sveriges riksdags hemsida.

2. Ansök om tillstånd

Du som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av din verksamhet. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för att behandla anmälningar för så kallade C-verksamheter.

verksamt.se kan du läsa om skillnaden mellan de olika verksamhetstyper som klassificeras som miljöfarliga verksamheter. Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B- och C-verksamheter beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Där finns även information om vilken myndighet som ger tillstånd för A- och B-verksamheter.

Exempel på miljöfarliga C-verksamheter som är anmälningspliktiga och ska anmälas till kommunen:

 • fordonstvätt
 • billackering
 • laboratorium
 • bilskrot
 • tvätteri
 • jordbruk med mer än 100 djurenheter
 • verkstäder
 • träbearbetning
 • förbränningsanläggningar

3. Viktigt att anmäla i god tid

Om du ska starta en C-verksamhet ska den anmälas till Samhällsbyggnadskontoret minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

Du anmäler verksamheten genom att fylla i och skicka in blanketten för anmälan om miljöfarlig verksamhet till Samhällsbyggnadskontoret. Blanketten hittas på kommunens Mina sidor/E-tjänster.

Detta ska ingå i anmälan

 • vad det är du ska göra
 • hur verksamheten påverkar miljön
 • hur du följer miljöbalkens hänsynsregler

4. Invänta skriftligt beslut

Samhällsbyggnadskontoret handlägger din anmälan och skriver ett beslut. Om det behövs, kan du få krav på dig om att vidta skyddsåtgärder för minska risken för negativ påverkan från din verksamhet.

Vid behov tar Samhällsbyggnadskontoret även kontakt med boende och verksamheter i området som kan komma att påverkas av din verksamhet, och ger dem möjlighet att lämna synpunkter på din anmälan.

5. Egenkontroll

Om du bedriver miljöfarlig verksamhet ska du kontrollera din egen verksamhet genom egenkontroll. Det är du som verksamhetsutövare som känner din verksamhet bäst. När egenkontrollen fungerar bra är det därför det bästa sättet att uppnå kraven i lagen och minska påverkan på miljön. 

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll innebär att du som är verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Du måste alltså planera och organisera ditt miljöarbete genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar. Rutiner för hur arbetet och utrustning ska skötas måste finnas. Genom detta kan du minska risken för onödiga utsläpp och miljöpåverkan. Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska ha kontroll på verksamheten med syfte att minska påverkan på hälsa och miljö. 

Fyra viktiga delmoment i egenkontrollen:

 • planera
 • genomför
 • följ upp
 • förbättringsarbete

Mer information om egenkontroll finns på Naturvårdsverkets hemsida. Kravet på egenkontroll regleras i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Rapportera driftstörning i verksamheten

En viktig del i egenkontrollen är att ha rutiner för att rapportera driftstörningar.

Verksamheter som kan påverka miljön eller människors hälsa är skyldiga att rapportera avvikelser, så kallade driftstörningar, till miljöförvaltningen. Det är viktigt att du informerar miljöförvaltningen direkt när du upptäcker driftstörningen. Då kan vi:

 • föreslå ytterligare skyddsåtgärder
 • ge råd om provtagning eller andra sätt att följa upp händelsen på
 • informera allmänheten och andra berörda om vad som hänt

Exempel på driftstörningar:

 • utsläpp i luft, mark eller vatten
 • buller som kan påverka omgivningen

Vid allvarliga och akuta olyckor kontakta först SOS Alarm på telefonnummer 112. Kontakta även Samhällsbyggnadskontoret. 

När du anmäler en driftstörning för miljöfarlig verksamhet ska du också följa upp händelsen. Mer information om det får du när du rapporterar driftstörningen.

Kontakta kommunen vid driftstörning

Vid en driftstörning under kontorstid kan du ringa ansvarig handläggare på samhällsbyggnadskontoret.

Rapportera till alla berörda

Observera att du även kan vara skyldig att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter;. Till exempel till räddningstjänsten, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I vissa fall behöver du också rapportera driftstörningen till vattenverk, kommunalt avloppsreningsverk, fastighetsägare med flera.

6. Avgift för anmälan

Samhällsbyggnadskontoret tar ut en avgift för anmälan enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.