Gator och trafik

Oskarshamns kommun ansvarar för planering, byggande och förvaltning av gator, vägar och övriga allmänna platser inom kommunen. Det innebär bland annat att vi förvaltar kommunens gator, gång- och cykelvägar, broar, torg och industrispår. Vi budgeterar, planerar och upphandlar samt beställer drift och underhåll av alla de områdena.

Vi fullgör kommunens skyldigheter som väghållare. Det innebär drift, underhåll och investeringar i gator. Trafiksäkerhetsarbetet är också ett viktigt inslag i verksamheten.
Verksamheten leds politiskt av tekniska nämnden.

Säkrare och bättre för dig som trafikant

I Oskarshamns kommun finns olika typer av gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Kommunens arbete handlar till största delen om att göra det säkrare och bättre för dig som trafikant. Bland annat bygger vi om farliga korsningar, byter asfalt, bygger fler gång- och cykelvägar och tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen. Vare sig du går, cyklar, åker kollektivt eller kör bil ska du på ett tryggt och säkert sätt kunna röra dig på Oskarshamns kommuns gator och vägar.

De större vägarna och genomfartslederna i Oskarshamn ansvarar Trafikverket för och de kommunala vägarna och gatorna sköter kommunen om.

På landsbygden består vägnätet till stor del av enskilda vägar, det är vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De som har ansvar för vägarna kallas väghållare. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för vägarna. Väghållaren kan vara enskilda markägare eller organisationer.

Lokala trafikföreskrifter

Oskarshamns kommun jobbar kontinuerligt med att göra trafikmiljön i Oskarshamn så säker som möjlig för alla trafikanter.

Generella trafikregler som är grundreglerna för hur man ska uppträda i trafiken och som gäller i hela landet, både på vägar och terräng, finns i Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Exempel på en sådan bestämmelse är den så kallade högerregeln. Dessa regler gäller alltså även då det inte finns något uppsatt vägmärke.

Utöver dessa generella regler finns även lokala regler som beslutas av kommunerna inom tättbebyggt område och av länsstyrelserna utanför tättbebyggt område. Dessa regler kallas lokala trafikföreskrifter, LTF. De kan vara permanenta eller tillfälliga och gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

Exempel på lokala trafikföreskrifter:

  • hastighetsbegränsningar
  • stopp- eller väjningsplikt där högerregeln annars gäller
  • att en väg ska vara huvudled
  • förbud mot omkörning
  • förbud att stanna och parkera

De lokala trafikföreskrifterna finns samlade i en sökbar databas hos Transportstyrelsen, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

I Oskarshamns kommun beslutas lokala trafikföreskrifter av tekniska nämnden, som också är kommunens trafiknämnd.