Omläggning VA-ledningar Hökvägen, Oskarshamn

Norr Fabriksgatan, grävmaskin, vattenläcka

Omläggning av VA-ledningar i Hökvägen på sträckan Klintvägen-Orrevägen pågår.

Det är huvudledningar för spillvatten och serviser för vatten och spillvatten som ska läggas om. Dessutom kommer en sträcka med spillvattenledningar över tomtmark att renoveras samt en ny huvudledning för dagvatten förläggas i Hökvägen och serviser dras fram till fastigheterna längs sträckan. Totalt berörs en sträcka om ca 350 m av ledningsarbetena.

Under tiden som arbetet pågår kommer framkomligheten längs berörd sträcka tidvis vara begränsad, vi hoppas på er förståelse för ev. trafikstörningar.

Arbetet utförs av Kanonaden Entreprenad AB och kommer att pågå t.o.m. november 2021 med semesteruppehåll v. 28-31.

Här hittar du en ritning med närmare beskrivning av projektet