Omläggning VA-ledningar i Figeholm

Omläggning av befintliga vatten- och avloppsledningar pågår i Figeholm.
Sträckan som berörs av va-arbetena är Långgrundsvägen-Figeholms Torg-Brogatan-Ågatan, totalt ca 600 m.
I samband med ledningsarbetena kommer en ny pumpstation att anläggas vid Figeholms Torg.

Entreprenaden är del i ett större projekt som innefattar ombyggnation av reningsverket i Figeholm. Under år 2020 genomfördes första etappen av ledningsrenovering då VA-ledningarna i Dockgatan lades om till reningsverket.

Under tiden som arbetet pågår kommer framkomligheten längs berörda sträckor tidvis vara begränsad, vi hoppas på er förståelse för ev. trafikstörningar.

Arbetet utförs av NCC Sverige AB och kommer att slutföras under oktober 2021.