Östra Storskogen Etapp 2

Etapp 2 av Östra Storskogens industriomåde påbörjas under september.

Etappen omfattar sprängning av ca 32 000 m3 berg, jordschakt och terrassering för blivande industrimark. Utbyggnad av ca 300 m industrigata med ca 200 m VA-ledningar. Längs E22 ska ett renande och fördröjande dagvattendike anläggas, som anslutes till bef dagvattendamm i naturmarksområde. 

Arbetet kommer att utföras av Kanonaden AB och vara färdig till 2021-05-15