GC-bana Södra vägen

Projektet med ny gång- o cykelbana längs Södra vägen på str från rv37/47 till Norra vägens anslutning har påbörjats.

Arbetet har inletts med renovering av spillvattenledningarna i Södra vägen, från Svallidens industriområde till korsning med Norra vägen pågår.  

Arbetet utförs etappvis som schaktfri ledningsrenovering där först huvudledningarna infodras (en ny ledning träs in i befintlig) och därefter servisledningarna. Även brunnsrenovering kommer att genomföras på sträckan.

Arbetet utförs av Aarsleff Rörteknik AB och kommer att pågå t.o.m. september 2021.

I oktober kommer sedan NCC påbörja omläggning av servisledningarna för vatten till resp fastighet, för att efter årsskiftet fortsätta med själva GC-vägens utbyggnad.

Under tiden som arbetet pågår kan framkomligheten längs berörd sträcka tillfälligt påverkas, vi hoppas på er förståelse för ev. trafikstörningar

Hela etappen ska vara klar till 2022-05-30.