VA-arbeten östra Kristdala

Vattenledning

Med start i mitten av december kommer omläggning och renovering av VA-ledningar i östra Kristdala att utföras. Sträckan som berörs av ledningsarbetena är Västerviksvägen 36-54.
Längs berörd sträckning kommer huvudledningar för vatten och avlopp samt serviser att förnyas, delvis genom omläggning och delvis genom renovering. Den totala sträckan som berörs av ledningsarbetena är ca 575 m.
Ledningsförnyelsen utförs för att säkra driften av ledningarna som är gamla och slitna och i behov av förnyelse för att undvika framtida driftstörningar.
Arbetet genomförs av Tekniska kontoret i egen regi och är planerat att pågå under vintern. Återställningsarbeten på platsen kommer att utföras under våren 2023.