VA-utbyggnad Dragskär

Arbetet med att förse Dragskär med kommunalt vatten- och avlopp är färdigt. 

Slutbesiktning gjordes den 19 maj 2020 med godkänt resultat. 

Fastighetsägare som skickat in er anslutnings-ansökan med anmälan och erhållit startbesked från Samhällsbyggnadskontoret kan påbörja arbetet på era fastigheter för vatten- och avloppsanslutning.

Se vidare information nedan

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE
- Blankett "Ansökan om anslutning till kommmunens allmänna va-anläggning" , till Tekniska kontoret

- Blankett "Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd"  , till Samhällsbyggnadskontoret

- Anvisning "Installation av vattenmätare" 

- "Vägledning för installation av villapumpstation" 

- "Vägledning för elinstallation av villapumpstation" 

- Checklista för fastighetsägare/entreprenörer 

- Checklista för platsbesök/driftsättning av villapumpstation 

- Produktblad villapumpstation Flygt Compit 900 3fas

- Produktblad sommarhusventil 

- Riktlinjer materialval VA Oskarshamns kommun 

- Information om avbetalningsplan