Gräva i kommunens mark, trafikanordningsplan

För att få utföra väg- och gatuarbeten inom Oskarshamns kommun där kommunen är väghållare krävs att en trafikinordningsplan (TA-plan) skapas. TA-planen beskriver vilken typ av skyltar, avstängningar och vägmärken som krävs för att skapa en god trafiksäkerhet och skydd på arbetsplatsen för de som arbetar där samt vägledning och ledning för trafikanterna.

TA-planen som ska godkännas ska även finnas som kopia på arbetsplatsen. Utmärkning ska i första hand ske utifrån handboken Arbete på väg som finns att hämta på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida

Du kan även använda dig av Trafikanordningsplaner exempelsamling för att bifoga TA-plan med din ansökan. Exemplen ger förslag på kompletta utmärkningar. Observera dock att exemplen ofta behöver utvecklas och anpassas för att passa in på en särskild typ av arbete och väg. All utmärkning ska följa gällande bestämmelser för utmärkning av vägarbete.

Ansökan ska göras i god tid innan arbetet påbörjas.

Tillstånd att gräva

Ansökningsblankett för grävning i kommunal mark
Anvisningar för grävning i kommunal mark 
Ansökningsblankett Trafikanordningsplaner
Anvisningarför schakt nära kablar och elanläggningar
Trafikanordningsplaner exempelsamling