Parker och skog

Parker och skog

Oskarshamns kommun ser till att parker, planteringar, fontäner, gräsmattor och andra allmänna platser i kommunen är välskötta och att vår kommun är blomstersmyckad och inbjudande.

På hösten och vintern är det dags att bland annat gräva ned tusentals lökar runt om i kommunen som kommer att lysa upp hela våren, planera utsmyckningarna till jul, samt vid behov snöröja och halkbekämpa.

När våren och sommaren kommer är det dags att bland annat sopa gatorna rena, därefter kommer det att planterats ut ca 2500st vårblommor 2020. Därefter ska tusentals sommarblommor förberedas som kommer att pryda vår kommun under sommaren. Vi ser även till att gräsmattor, utsmyckningar i rondeller och andra allmänna platser i kommunen är välskötta. 

Oskarshamns kommun ansvarar också för 2 600 hektar produktiv skogsmark varav ca.1200 ha är avsatt som tätortsnära skogsmark. I denna sistnämnda del är målet att bedriva ett skonsammare skogsbruk med, så långt det är möjligt hyggesfria metoder. Runt tätorten finns också två större kommunala naturreservat som, Sjöboviken (40 ha) och Fagereke (65 ha) vilka hyser höga naturvärden, ofta kopplat till eken. I den tätortsnära delen finns ett flertal fina promenadstråk.

På den övriga delen, ca.1300 ha som vi kan kalla produktionsskog ska normalt skogsbruk gälla. Dock tas i dessa delar oftast större hänsyn än vad skogsvårdslag och skogscertifiering säger då skogen nyttjas av många aktörer.

 

Generellt gäller att hänsyn ska tas till biologisk mångfald vilket innebär lämnande och skapande av död ved, spara hänsynsytor, borttagande av farliga träd. Även social och kulturell hänsyn är viktig.

 

Avverkning och flisning inte får ske mellan 15 april–31 juli på grund av häckningstid för fåglar! Under 2020 gavs dispens för detta med anledning av granbarkborreproblem.

Kommunen är dubbelcertifierad, både enligt FCS® (licensnummerFSC-C014930) och PEFC™ (licensnummer PEFC/05-22-11). Att vara certifierad innebär bland annat att man ska ha en "Grön skogsbruksplan". Det finns utsedda skogsrevisorer som kontrollerar att kraven enligt certifieringen följs.

 

Den tätortsnära skogen

Omfattar totalt ca.1200 ha där merparten ligger runt tätorten Oskarshamn men områden finns även runt Kristdala, Påskallavik, Fårbo, Figeholm, Bockara och Misterhult.

I denna kategori ingår även vad man i skogspolicyn kallar rekreationsskogar och kvarter och parkskog.

Kommunstyrelsen har beslutat om ett särskilt plandokument för denna del kallat ”Skogspolicy för Oskarshamns kommuns skogar”

Med tätortsnära skog menas: Skogar inne i och runt tätorter och i nära anslutning till bebyggelse. Skogarna har bland annat mycket stora sociala värden och utgör viktiga områden för närrekreation. Flertalet av dessa skogar ingår i gällande detaljplaner.

Riktlinjer för skötseln utöver certifieringen:

 • De sociala, biologiska och kulturhistoriska värdena ska vara styrande för dessa skogars skötsel
 • Kostnaderna för skötseln ska täckas av intäkterna från avverkningar i den tätortsnära skogen och/eller tilldelning av särskilda skötselmedel.
 • Närboende ska informeras innan skogliga åtgärder genomförs i närliggande skogsområden
 • En hyggesfri skötsel enligt Skogsstyrelsens principer ska tillämpas
 • Täta skogar och av en varierande ålder ska eftersträvas i skogsinnehavet
 • Skogsmark med tydlig betesprägel och betesgynnade naturvärden bör om möjligt betas igen
 • Rishögar ska antingen bortforslas före 15 april eller få ligga kvar till efter 1 augusti
 • Stigar och leder ska hållas fria från ris, även under arbetets gång.
 • Anläggningar för friluftslivet ska ha högsta prioritet vid skötseln, där ska en dialog ske med fritidsförvaltningen inför skogsbruksåtgärder
 • Skötseln av den tomtnära skogen (= skog inom en trädlängds avstånd från tomtgräns) ska syfta till att skapa stormsäkra träd och rimliga ljusförhållande på tomtmarken
 • Skötsel av tomtnära skog ska alltid föregås av en besiktning i fält och utföras av kommunen eller av kommunen godkända entreprenörer.

I parker gäller nedanstående

 • En fördjupad inventering med tillhörande trädvårdsplan ska utföras
 • Beskärning av träd ska ske enligt vedertagna principer
 • Avverkade träd ska som regel ersättas
 • Antalet trädarter ska bevaras och utvecklas
 • Döda träd ska avverkas och läggas på faunadepåer

Kommunreservat, Fagereke  och Sjöboviken

 • Här gäller särskild skötselplan.