Naturvård

Naturvård är en viktig del av kommunens samlade miljö- och klimatarbete. Målet är att bevara en rik och varierad natur i alla delar av Oskarshamns kommun.

I den naturen ska det kunna finnas plats för både naturens egna innevånare och oss människor. Plats för allt från den färggranna svampen och de sjungande fåglarna, till blommande ängsväxter och pyttesmå insekter. Och i naturen kan vi människor hämta kraft och inspiration i vardagen. Naturen har öppet dygnet runt.

Variationen av landskap och naturtyper är mycket stor i Oskarshamns kommun. Längst i öster ligger Östersjöns öppna vattenytor. Sedan tar skärgården över med en småskalig mosaik av mindre öar. När vi når fastlandet tar karga hällmarkstallskogar över. Och slutligen, i inlandets skogsbygder finns en skön blandning av djupa spricksjöar, täta barrskogar och välbetade björkhagar i närheten av byarna.

Nära till naturen

Det är alltid nära till natur nästan oavsett var du bor i Oskarshamn. I centralorten finns rikligt med grönområden och en av landets största stadsparker. Fallebo, Havslätt och Gunnarsö är välbesökta gröna lungor där du kan ta långa promenader eller jogga i ett motionsspår. Två stadsnära naturområden, Fagereke och Sjöboviken, har av kommunen avsatts som naturreservat. Stensjö by, kulturreservatet strax norr om Oskarshamn, är ett mycket fint exempel på hur landskapet såg ut i gammel-Sverige.

I kommunen finns en hel del skyddad natur. Kronan på verket är ön Blå Jungfrun som sedan 1926 är avsatt som nationalpark. Dessutom finns det 28 naturreservat. Exempel på sådana är Misterhults skärgård, Humlenäs, Runnö och Krokshult. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker i Kalmar län, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation. Två av naturreservaten, Fagereke och Sjöboviken, sköter kommunen.

Skydda områden

Kommunens arbete med naturvård innefattar allt från att ta hänsyn till naturen i planer av olika slag, till att skydda områden som naturreservat. Att slå vakt om strändernas tillgänglighet och naturvärden görs bland annat i ärenden som gäller strandskydd. Kommunen är en aktiv part i vattenråden vars syfte bland annat är att främja en god vattenkvalitet. Genom att sköta kommunens egna skogar på ett bra sätt kan särskild hänsyn tas till mjuka värden som biologisk mångfald och friluftsliv. Under sommarhalvåret anordnar kommunen ibland naturguidningar som genomförs av kunniga personer med stor lokalkunskap om bygden.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn