Kommunala naturreservat Fagereke och Sjöboviken

Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker i Kalmar län, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation. I Oskarshamns kommun finns det en nationalpark, ön Blå Jungfrun och 28 naturreservat. Två av naturreservaten, Fagereke och Sjöboviken, sköter kommunen.

Naturreservatet Fagereke

I naturreservatet Fagereke skyddas ett stort, tätortsnära skogsområde för framtiden. I det kuperade landskapet finns såväl betesmarker som ädellövskog och en stor mängd gamla grova ädellövträd. På träden växer en uppsjö av lavar, mossor och svampar. Dessutom är flera sällsynta insekter knutna till de åldrade giganterna.

Cirka 50 av kommunens jätteträd finns inom reservatets gränser. Den stora mängden äldre grova ädellövträd sätter sin prägel på hela reservatets utseende. Merparten av träden är ekar som har stora trädkronor. Dessa växer främst i backar och på åkerholmar. Förutom ek går det att finna äldre träd av ask, lönn, lind, hassel och tall.

En stor del av de sällsynta och skyddsvärda arterna som till exempel ekoxe och läderbagge som hittats här är knutna till gamla grova ädellövträd. För att dessa arter ska överleva på sikt är det viktigt med föryngring. I Fagereke finns både en stor mängd grova träd och en god återväxt av träd, vilket är sällsynt ur ett nationellt perspektiv.

Fagereke naturreservat uppvisar också tydliga spår av hur landskapet har brukats i äldre tider. Den rika förekomsten av kultur- och fornlämningar vittnar om att människor har funnits på denna plats mycket länge. Fornlämningar från sten-, brons- och järnåldern har registrerats här och de är koncentrerade främst till södra delarna. Exempel på fornlämningar från olika tidsepoker är gravar i form av rösen, runda stensättningar och skeppssättningar. En husgrund efter torpet Pungemålen, stenmurar och en restaurerad milsten utmed den gamla Strandavägen är exempel på lämningar från senare tid.

Området genomkorsas av Gamla Västerviksvägen och ett antal mindre vägar som bland annat leder till koloniområdet och en skjutbana. Flera väletablerade stigar genomkorsar reservatet. Två av dessa är 3,0 kilometer och 1,9 kilometer och dessutom finns det flera ridvägar.

Längst i söder, vid Norra vägen, finns en stor parkeringsplats och här startar man gärna sin vandring genom området. Terrängen är kraftigt kuperad så det är inte lämpligt för barnvagnar och personer med rörelsehinder. Observera också att man måste ha hunden kopplad. 

Naturreservatet Sjöboviken

Sjöboviken är ett av Oskarshamns större vildvuxna tätortsnära skogsområden. Södra delen av området har på grund av sin delvis eländiga terräng varit förskonad från intensivt skogsbruk, vilket har gjort att det i dag är stora ytor med ädellövsnaturskog. Det dominerande trädslaget är ek men inslaget av ask, lind och lönn är stort. I naturreservatet finns också öppna marker som förr brukades som åker och äng, då Sjöboviken tillhörde gården Kristineberg.

Området är idag hemstad för många olika slags växter och djur, särskilt för mossor och lavar. På flera grova askar finns den rödlistade kraterlaven och på en klen hamlad lönn vid kärret finns den mycket ovanliga rosa lundlaven. Tillgången på död ved i skogen innebär en rik miljö för vedlevande insekter, som i sin tur blir till föda åt fåglarna.

Längst i norr, vid Norgetvägen och Stångehamnsvägen, finns en stor öppen plats och här startar man gärna sin vandring genom reservatet. I området finns det en led på cirka två kilometer. Terrängen är kraftigt kuperad så det är inte lämpligt för barnvagnar och personer med rörelsehinder. Observera också att man måste ha hunden kopplad.