Övergripande information om folkhälsa

En god folkhälsa är en viktig förutsättning för social hållbarhet och tillväxt. Hälsan har stor betydelse för människors möjlighet till utbildning, arbetsliv och goda relationer. En god folkhälsa bidrar till ökad välfärd vilket är viktigt för en hållbar utveckling av samhället.

Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkoren, de omgivande livsmiljöerna, individens egna val och levnadsvanor.

I kommunens strävan för social hållbarhet är målet att främja en god och jämlik hälsa hos alla invånare. Inom Oskarshamns kommun finns många verksamheter som arbetar för det, bland annat i förskola och skola och i individ- familje- och äldreomsorg. Det kan också exempelvis handla om att skapa en bra bostadsmiljö och närhet till rekreationsplatser eller möjligheten till lek och rörelse i närmiljön. Många andra aktörer har också möjlighet att påverka folkhälsan och genom att samverka med exempelvis Region Kalmar, Länsstyrelsen Kalmar län, organisationer, föreningar och företag har vi större möjligheter att skapa goda livsvillkor för så många som möjligt.

Folkhälsoarbetet

Folkhälsoarbetet har sin grund i det övergripande nationella folkhälsomålet vilket är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Målet tydliggör samhällets ansvar som förutsätter ett gemensamt och tvärsektoriellt arbete, där vi som kommun är en viktig aktör. Mer om det nationella folkhälsomålet och dess åtta målområden kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.