Markanvisningstävling fastigheten Bocken 5 Oskarshamn

Välkommen att delta i en markanvisningstävling mitt i centrum!

Vi söker dig som är intresserad av att bygga bostäder mitt i Oskarshamns centrum, som med kreativitet, känsla och sinne för god arkitektur vill skapa ett spännande och attraktivt tillskott till dagens bostadsutbud. Här finns möjligheter för såväl stadsradhus som lägenheter. Vi hoppas att du är nyfiken. Varmt välkommen till markanvisningstävlingen för Bocken 5!

Oskarshamn

Oskarshamn är en levande och idyllisk stad på småländska östkusten där närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger dig alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Vi är idag drygt 27 000 invånare i kommunen, men vi siktar högre. Vårt mål är nämligen att växa till 30 000 invånare år 2030 och därför är Oskarshamn i behov av fler bostäder. Med såväl stora som små arbetsgivare, erbjuder Oskarshamn ett mycket välmående näringsliv och spännande utbildningsmöjligheter. Arbetslösheten är låg, vilket ger stora chanser att hitta drömjobbet, oavsett kompetens.

Den senaste tiden har dessutom präglats av en omfattande satsning på stadens utformning, offentliga miljöer och invånarnas möjligheter till en rik fritid. Oskarshamn är hett! De senaste åren har det byggts en hel del bostäder, men behovet är ännu större. Nya boenden ger ännu mer liv till en redan levande stadskärna, med ett varierat utbud av butiker och service i en vacker miljö. Och särskilt intressant är att kunna erbjuda attraktiva bostäder mitt i centrum!

Tävlingsområdet

Markanvisningstävlingsområdet gäller fastigheten Bocken 5 som visas i kartskissen i bildspelet ovan.

Närmaste grannar till området är flerfamiljshus i tre olika väderstreck. Öster om tävlingsområdet ligger en större parkeringsyta som försörjer stadskärnan, samt Forum som är ett konferens- och evenemangscenter. I samband med exploatering av Bocken 5 planeras nämnda parkering att få ett ordentligt lyft gällande utformningen.

Idag nyttjas Bocken 5 för privat parkering, främst för boende i närområdet. Kommunen planerar att säga upp detta avtal och istället erbjuda desamma parkeringsmöjligheter på Bocken 4.

Bocken 5 ligger mycket centralt i Oskarshamns stad. Det tar inte mer än någon minut att promenera till stadens kulturhus, centrumkärna och de nybyggda busshållplatserna där all linjetrafik stannar.

Bocken 5 omfattar 1 167 kvadratmeter och ägs av Oskarshamns kommun.

Generellt

Området bedöms kunna inrymma stadsradhus eller bostadslägenheter, upplåtelseformen är valfri. Kanske finns det en möjlighet att kombinera stadsradhus med lägenheter för en kreativ arkitekt? Kommunen är intresserad av förslag som ger intressant arkitektur och utveckling av befintlig miljö. Förslaget får inte ta större yta än vad fastigheten Bocken 5 har. Exploatören ansvarar för samtliga kostnader som uppstår i samband med tävlingen, vilket innebär att kommunen inte lämnar någon ersättning för inlämnade bidrag. Kommunen förbehåller sig rätten att avbryta projektet utan någon rätt för exploatörerna att få ersättning för nedlagda kostnader.

Det står exploatören fritt att välja om man vill lämna in förslag med stadsradhus eller flerfamiljshus. Det är också möjligt att lämna in två förslag med olika bostadstyper, eller ett förslag där man kombinerat de båda bostadstyperna.

Kommunen har fri prövningsrätt av inlämnade bidrag.

Preliminär tidplan 2022

Preliminär tidplan
Vecka Aktivitet
10 Inbjudan publiceras på kommunens webbplats
10–17 Visning samt frågor och svar på webbplatsen
18 Anbud in senast onsdag 4 maj klockan 12.00
18–21 Utvärdering
24 Beslut om vinnande förslag kommunstyrelsen den 15 juni
37 Beslut om Markanvisningsavtal kommunstyrelsen den 19 september
41 Planarbete påbörjas ihop med vinnaren.

Detaljplan

För området gäller detaljplan A 924 från 1913. Kommunen kommer att bekosta och påbörja upprättandet av en ny detaljplan med start efter sommaren 2022. Detta görs i nära samarbete med vinnaren av markanvisningstävlingen, där det vinnande förslaget ligger till grund för detaljplanens utformning. Exploatören debiteras senare planavgiften om projektet blir av.

Vid exploatering som inte överstiger 3 plan kan det finnas möjlighet att söka bygglov på nu gällande detaljplan för fastigheten. Dock bör det i detta sammanhang noteras att man enligt detaljplanen inte får bygga närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot öster och väster (gäller inte mot gatan).

Observera att kommunen aldrig kan garantera utfallet av en detaljplaneprocess eller bygglovsprövning.

Teknisk försörjning

Kommunens anslutningspunkt för vatten och avlopp kommer att finnas i Kyrkogårdsgatan. Övrig anslutning fiber, kraft, fjärrvärme enligt respektive ledningsägare.

Parkering

Parkering ska lösas inom tomtmark. Placering och antal ska framgå av anbudet.

P-norm är 1 plats per stadsradhus eller 0,8 platser per lägenhet. Vid inrättande av bilpool för de boende kan denna kvot sänkas.

Servitut

Vägservitut till förmån för fastigheten Bocken 2 markerat med blått på bilden nedan kommer att bildas och ingå i markanvisningsavtalet. Gränserna är inte helt bestämda och kan komma att ändras.

Flygfoto med vägservitut för infart till Bocken 2 markerat med blått.

Miljöföroreningar

Oskarshamns kommun kommer utföra en miljöteknisk markundersökning på fastigheten. Om skadliga miljöföroreningar påträffas kommer kommunen marksanera området innan tillträde.

Träd

På fastigheten finns en stor ek i gränsen mot grannfastigheten Bocken 2. Kommunen ser helst att trädet kan stå kvar för miljöns skull.

Upplåtelseform

Inom tävlingsområdet gäller valfri upplåtelseform av bostäder.

Gestaltning

Tävlingsbidragens utformning, arkitektur och hållbarhet kommer att vara i fokus i utvärderingen av inkomna tävlingsbidrag.

Det finns möjlighet att föreslå såväl stadsradhus som flerfamiljsbostäder på platsen.

Om förslagsställaren väljer att rita på stadsradhus tror vi att detta med en rätt utformning kan vara ett tillskott för stadsbilden och bra komplement till dagens bostadsutbud. Vi tilltalas av variation i materialval, färgsättning och att varje radhus får en egen identitet samtidigt som det finns en tydlig övergripande och sammanhållen arkitektur och karaktär.

Tävlingsområdet utgör ett hörn av ett bebyggelsekvarter. Om förslagsställaren väljer att rita på ett flerfamiljshus tror vi att det därför finns förutsättningar för att visuellt markera denna plats genom en högre byggnad med spännande och tilltalande utformning. Det bedöms viktigt att byggnaden upplevs smäcker och välbalanserad i sina proportioner. Den föreslagna bebyggelsen kan med fördel tillföra en egen karaktär och komplettera stadsbilden.

Vi tilltalas av gedigna materialval och variation i fasadens uttryck. Förslag på fasadmaterial är puts, tegel eller trä.

En trivsam utemiljö för de boende är av stor vikt. Grönska, umgängesmöjligheter och rumsbildning i den mån det är möjligt är värdefulla inslag.

Det finns inget uttalat mål om antal bostäder i projektet utan det står varje tävlingsbidrag fritt att föreslå. Dock ska en hållbar parkeringslösning för de boende kunna uppvisas.

Boendekvalitén är viktig och vi ser fram emot genomtänkta planlösningar. Möjlighet till egen uteplats/balkong för varje bostad är värdefullt.

Det behöver också finnas med grova tankar om hur dagvatten ska hanteras inom tävlingsområdet. Någon form av fördröjning eller infiltration kommer att vara nödvändigt att redovisa i samband med ett eventuellt detaljplanarbete som väntar för kommunen tillsammans med det vinnande bidraget.

Det är även viktigt att sträva efter en hållbar stadsbyggnad i projektet, vilket gäller allt från materialval till mobilitet. Det ska vara lätt att göra rätt, och därför är det viktigt med såväl genomtänkt cykelparkering som sophantering. Även andra former av klimatsmarta lösningar ser vi givetvis positivt på.

Tävlingsbidraget

Bidraget ska innehålla

 • Exploatörens anmälan om intresse att deltaga i tävlingen samt behörig kontaktperson
 • Uppgifter om exploatören och dess organisation
 • Redovisning av företagets kvalitets- och miljöledningssystem
 • Arkitektkontor som skall anlitas med namngiven arkitekt
 • Beskrivning av projektet
 • Totalt antal kvadratmeter BTA för lägenheter
 • Antalet bostäder per lägenhetsstorlek
 • Fasadskisser, planer och andra lämpliga illustrationer
 • Utemiljö
 • Antalet p-platser
 • Byggnadens gestaltning, utformning, mått och innehåll
 • Uppskattad genomförandetid
 • Tre stycken aktuella referensobjekt av liknande projekt
 • Markpris, se nedan

Markpris

Kommunen har låtit göra en värdering av byggrätten för lägenheterna respektive tomträtten för stadsradhusen.

Kommunens lägsta acceptpris är för

 • Bostadsrätter 1600 kronor per kvadratmeter BTA.
 • Hyreslägenheter 1300 kronor per kvadratmeter BTA.
 • Tomtmark radhustomter 2,5 miljoner kronor

Anbud kan inlämnas för ett eller flera alternativ.

 • Bostadsrätt (kronor per kvadratmeter BTA)
 • Hyresrätt (kronor per kvadratmeter BTA)
 • Tomträtt (kronor per tomt)

Anslutningsavgifter tillkommer.

Anbudspriset ska vara fast till och med 2023-12-31. Tecknas avtal efter denna tidpunkt kommer priset att räknas upp med KPI (okt 2019) från den 1 januari 2024 tills tiden för avtalets tecknande.

Bedömningsgrunder

Kommun kommer basera sin bedömning på förslagets utformning, arkitektur och hur man anser att det är anpassat till platsen samt hur det kompletterar befintligt bostadsutbud och stadsbild. Förslagets hållbarhetsnivå liksom pris kommer också att vägas in i bedömningen enligt nedanstående viktning.

 • Gestaltning och hållbarhet – 75 procent
 • Pris – 25 procent

Markanvisningsavtal

När vinnaren av markanvisningstävlingen utsetts tecknas ett villkorat markanvisningsavtal som beslutas av kommunfullmäktige. Se typavtal med villkor enligt bilaga. Därefter startar detaljplaneprocessen.