Frågor och svar om Bocken 5

Här publicerar vi inkomna frågor med svar om markanvisningstävlingen på Bocken 5.

Fråga 1: Finns någon tanke kring angivelse i höjd för servitutet? Eller om det finns möjlighet att bygga över det?

Svar: Ja, vi bedömer det som att det går bra att bygga över servitutet så länge trafik till och från grannfastigheten fungerar.

Fråga 2: Finns det något ytterligare (utöver det man fått till sig när man begärde ut handlingar) höjdmaterial för tomten?

Svar: Nej, vi har tyvärr ingen mer höjddata.

Fråga 3: Hur hanteras eventuella detaljplanekostnader exepelvis utredningar med mera?

Svar: Exploatörens egen tid samt eventuella egna konsulters arbete betalas av exploatören ensam. Alla andra kostnader som rör detaljplanens framtagande bär kommunen i ett första skede. I nästa skede när detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov beviljats debiteras exploatören en planavgift i samband med förvärvet av fastigheten.

Fråga 4: Finns möjlighet att även titta på utveckling av bostäder på Bocken 3 och 4 om det går att lösa parkering på annat vis än markparkering inom eller i närheten av kvarteret?

Svar: Nej, i denna etapp handlar det enbart om Bocken 5.

Fråga 5: Finns det en bulleberäkning/bullerapport gjort runt tävlingsområdet?

Svar: Nej, det finns ingen bullerberäkning gjord.

Fråga 6: Om inte vilka hastigheter gäller för Kyrkogårdsgatan och Vikingsgatan?

Svar: 40 kilometer per timme.

Fråga 7: Finns det en primärkarta eller grundkarta i DWG-format att tillgå?

Svar: Javisst. Mejla till bocken5@oskarshamn.se och be om underlag för markanvisningstävlingen.