Detaljplaner och planprogram

Planprogram

Om ett förslag till detaljplan exempelvis saknar stöd i översiktsplanen kan kommunen ange mål och utgångspunkter i ett särskilt program. Det finns inte något absolut krav på att ett program ska tas fram utan det är kommunen själv som avgör om det behövs. När kommunen väljer att göra ett program gäller samma regler för samråd som när ett planförslag tas fram. Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringsuppgiften till diskussion.

Detaljplaner

Detaljplaner används vid större förändringar av markanvändningen. Detaljplanen ger en samlad bild av markanvändningen och hur miljön kommer förändras eller bevaras.

Processen för att upprätta en detaljplan ska ge alla som har ett väsentligt intresse av planförslaget möjlighet till information och att få lämna synpunkter på förslaget.

Boverkets hemsida kan du läsa mer om detaljplaner och processen.

Detaljplaner där överklagandetiden gått ut och som fått laga kraft kan du läsa mer om här:

Detaljplaner som fått laga kraft

Detaljplaner och fastighetsinformation via karta

Du har möjlighet att via karta ladda hem plankartor och handlingar med information om detaljplaner och fastigheter som PDF-filer.
OBS! Fastighetsgränserna i kartan är inte juridisk gällande. Gränserna har varierande lägesnoggrannhet och kan i vissa fall vara tiotals meter fel. På kartavdelningen går det att beställa tjänsten gränsvisningar.

Här kommer du direkt till webb-kartan.

Kontakta oss
Kontakta Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn