Ändring av detaljplan A3618 i Gröndal

ÄNDRING GENOM TILLÄGG TILL DETALJPLAN A3618 I GRÖNDAL

Nu gällande detaljplan, "FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR DEL AV ERNEMAROMRÅDET I OSKARSHAMN (A3618)", vann laga kraft 1965-06-04. Syftet med detaljplanen är att bland annat detaljreglera områden för bostadsändamål.

Syfte med tillägget

Syftet med tillägget är att minska prickmarkens omfattning mot planlagd park eller plantering samt mot fastighetsgräns. Prickmark längst planlagd gata ligger kvar. Vidare syftar tillägget till att tillåta att vindsplan får inredas samt att tillåta komplementbyggnad minst 1,5 meter från fastighetsgräns.

Planstatus:

Planen vann laga kraft den 12 juni 2020.

Planen var utställd för samråd 27 september till 25 oktober samt utställd för granskning under tiden 19 februari till 11 mars 2020.

Handlingar

Planen består av följande handlingar:

Plankarta, ändring genom tillägg

Samrådsredogörelse

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Granskningsutlåtande

 

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen? Kontakta planarkitekt Ingmarie Söderblom på telefon 0491-88 149 eller via epost ingmarie.soderblom@oskarshamn.se