Ändring av detaljplan för Fårbo samhälle (MA 117)

Planområdet består av stora delar av Fårbo samhälle.

Gällande plan, FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV BYGGNADSPLAN FÖR FÅRBO SAMHÄLLE (MA 47), vann laga kraft 1969-03-24. Avsikten med gällande plan var huvudsakligen att sammanföra flera planer till en enhet och därigenom få en överskådlig bild av Fårbo samhälle.

Syftet med ändringen är att minska prickmarkens omfattning. Prickmark mot planlagd natur eller plantering mot fastighetsgräns tas bort.  Prickmark längst planlagd gata ligger kvar på 6 meter. Byggnadshöjderna i planen ersätts med nockhöjd.

Planstatus: Ändring av detaljplan är fick laga kraft 12 juni 2020

Planhandlingar:

Planhandlingarna består av ändringen samt planbeskrivning och plankarta med bestämmelser till gällande detaljplan MA 47.

Plankarta med ändringar

Gällande plan MA47:

Plankarta

Planbeskrivning