Ändring av detaljplan MA 17, Jakten 1 mfl fastigheter

Gällande plan, FÖRSLAG TILL JÄMKNING AV STADSPLAN FÖR FIGEHOLMS KÖPING I KALMAR LÄN (MA17), vann laga kraft 1938-10-15.

Ändringen omfattar fast. Jakten 1, 2, 3 och 4. Syftet med ändringen är att tillåta placering av byggnader på fler delar av fastigheterna. Ändringen innebär inte att högsta tillåten byggnadsarea utökas. Ändringen innebär viss anpassning till den befintliga bebyggelsens placering.

I det område som berörs av ändringen tas bestämmelsen § 3. Mom.3. i den gällande detaljplanen bort och tillämpningen av byggnadsstadgans 39§ upphävs. Nya bestämmelser tillkommer som reglerar placering av bebyggelse. Prickmark gäller inom ett avstånd om 6 meter från fastigheternas nordöstra gränser vid Strandstigen och prickmark längs med Sörån ligger kvar. För delar av fast. Jakten 1 och 2 gäller likt tidigare även detaljplan MA88 där prickmark är angiven vid gränserna mot nordväst.

Kvarteret Jakten i Figeholm som innefattas i denna ändring tillhör en betydelsefull del av den ursprungliga kärnmiljön kring viken, kallad Gloet. Då det aktuella området med dess bebyggelse­miljö anses som kulturhistoriskt värdefull inne­fattar denna ändring även reglering med krav på varsamhet för delar av den befintliga bebyggel­sen samt egenskapsbestämmelser för anpassning av ny bebyggelse. En ny kulturhistorisk utredning (2020) har tagits fram av Kalmar läns museum. Utredningen ingår som del av planhandlingarna.

Planhandlingarna har kompletterats med en planbeskrivning som är sammansatt av två delar. Den ena delen härrör från den ursprungliga planbeskrivningen och den andra delen redovisar själva ändringen.

Planstatus: Ändringen av detaljplan har fått laga kraft.

Planhandlingar:

Plankarta med ändring

Planbeskrivning MA 17

Bilaga till planbeskrivning

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Kulturhistorisk utredning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande