Ändring av kv Ingefäran

Syftet med ändringen är att tillåta placering av byggnader på fler delar av planområdet. Ändringen innebär även att bruttoarean ersätts med byggnadsarea samt att vind får inredas. Planområdet ligger inom del av en befintlig detaljplan (Kvarteret Ingefäran mm - A4871) för bostäder där marken ännu inte har bebyggts.

Planhandlingarna består av ändringen som läses tillsamman med planbeskrivning och plankarta till gällande detaljplan.

Planstatus: Detaljplanen fick laga kraft den 6 oktober 2020

Plankarta med ändring

Bilaga till planbeskrivning

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Barnchecklista

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande

Gällande plankarta A4871

Gällande planakt A4871