Del av fastighet Glabo1:45 m fl, Saltvik

Syftet med detaljplanen är att fastlägga mark- och vattenanvändningen inom ett befintligt fritidshus- och bostadsområde. Genom detaljplaneläggning möjliggörs en utbyggnad av nya attraktiva och naturnära bostadstomter inom cykelavstånd till centralorten Oskarshamn. Kommunens intentioner är att naturvärden och tillgängligheten för allmänheten till såväl  vatten som skog ska bevaras och utvecklas inom planområdet. Utformning av kvartersmark för ny villabebyggelse är resultatet av noggranna studier av förutsättningarna i området.

Planområdet är beläget cirka fem kilometer norr om Oskarshamns centrum.

Planstatus: Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2020. Planen överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet enligt dom den 19 maj 2020.  Enligt beslut i mark- och miljööverdomstolen ges inte prövningstillstånd för ett överklagande till mark- och miljööverdomstolen utan domen från mark- och miljödomstolen ligger fast. Således har detaljplanen vunnit laga kraft den 20 juli 2020.

 

Planförslaget består av följande handlingar:

Planbeskrivning

Plankarta

Barnchecklista

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Fastighetsägarförteckning (publiceras ej på webben)

 

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post:sbk@oskarshamn.se
tel. 0491-887 40