Detaljplan för Ängsknarren 2 och del av Oskarshamn 3:2

En ny detaljplan har vunnit laga kraft för Ängsknarren 2, före detta JYSK:s butikslokal, med omnejd. Planområdet ligger längs Döderhultsvägen i centrala Oskarshamn.

Planens syfte är att möjliggöra idrottsändamål utöver redan planlagda användningarna som är handel och kontor inom hela planområdet. Vidare är syftet att öka byggrätten samt fortsätta att skydda de ekar som finns inom planområdet.

Planstatus

Detaljplanen vann laga kraft i juli 2019.

Här kan du läsa alla planhandlingar::

Granskningsutlåtande

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Behovsbedömning