Detaljplan för del av Fårbo 24:1

En ny detaljplan har upprättats för del av Fårbo 24:1 i Fårbo:

planområde läge.jpg

I arbetet med detaljplanen för området låg fokus på att utreda möjligheterna för handel, kontor, tillfällig vistelse och idrottsanläggning.

Hela planområdet som ligger inom fastigheten Fårbo 24:1 ägs av Oskarshamn kommun. Fårbo Logistikcenter arrenderar övervägande del av planområdet sedan 2014.

Planstatus

Detaljplanen vann laga kraft 9 januari 2020.

Här kan du läsa alla planhandlingar::

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Samrådsredogörelse

Behovsbedömning

Dagvattenutredning

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen? Kontakta planarkitekt Erik Hjertqvist på telefon 0491-88 143 eller via epost erik.hjertqvist@oskarshamn.se