Detaljplan för del av Kristineberg 1:1 och 1:2, Östersjövägen (A 5030)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya
bostäder i Oskarshamns tätort.

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Oskarshamns stad i stadsdelen Kristineberg och ligger i nära anslutning till Gunnarsö badplats. Planområdet utgörs av en areal på cirka 60 000 kvadratmeter.

Området utgörs av oexploaterad mark i anslutning till befintliga bostadskvarter.
Området ligger i ett naturskönt läge med god förbindelse till centrum, service och skola. Planförslaget har stöd i Oskarshamn stads fördjupade översiktsplan där området är utpekat som lämpligt för bostäder. Planområdet består av del av fastighet Kristineberg 1:1 och Kristineberg 1:2 som ägs av Oskarshamns kommun.

Förslaget till detaljplan fick laga kraft 5 jan 2021

Detaljplanen består av följande handlingar:


- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning, anges ej på webben
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Barnchecklista
- Naturinventering
- Dagvattenutredning