Detaljplan för Vånevik 9:10 och 9:36

 

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för ovanstående fastigheter.

Syfte är att upprätta en detaljplan som är anpassad till befintlig användning av marken.

Trots att befintlig detaljplan från 1949 anger allmän platsmark (natur) så har två bostadsfastigheter bildats på den aktuella platsen. Med det nya planförslaget avser kommunen planlägga de båda bostadsfastigheterna som kvartersmark (bostad) och därmed säkerställa fastighetsägarnas rättigheter och tillbyggnadsmöjligheter.

Planstatus

Planen har antagits av kommunens samhällsbyggnadsnämnd och vann laga kraft 8 maj 2020.

Handlingar:

Samtliga handlingar från granskningskedet finns att läsa här

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Barnchecklista

Undersökning om betydande miljöpåverkan

• Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen? Kontakta planarkitekt Erik Hjertqvist på telefon 0491-88 143 eller via epost erik.hjertqvist@oskarshamn.se