Ändring av detaljplan DA 2

Gällande plan, detaljplan över Döderhults kyrkotrakt, DA 2, antogs av Länsstyrelsen i Kalmar län och vann laga kraft i beslut 1957-11-28. Syftet med planen är att för bebyggelse utvidga områden med byggrätt på bekostnad av parkmark samt att införa bestämmelse om att tomtplats inte får ges mindre area än 750 m2, fristående villabebyggelse i högst två våningar.

Syftet med ändringen är att tillåta att vindsplan får inredas samt att ändra från enskilt till kommunalt huvudmannaskap.

Planstatus: Förslaget till detaljplan finns ute för granskning under tiden 27 oktober till 17 november 2020.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta_ändrad
Planbeskrivning_bilaga
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Samrådsredogörelse
Gällande detaljplan DA2
Gällande planbeskrivning DA2


Synpunkter under granskningstiden lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
Tel. 0491-887 40