Ändring av detaljplan DA 3

Gällande plan, detaljplan över Döderhults kyrkotrakt, DA 3, antogs av Länsstyrelsen i Kalmar län och vann laga kraft i beslut 1957-10-16. Syftet med planen är att åstadkomma ett hyreshusområde, öka antalet tomter för enbostadshus samt att ändra vissa gator/vägar i planen för att erhålla bättre överensstämmelse med planen och verkliga förhållanden på marken.

Syftet med ändringen är att tillåta att vindsplan får inredas samt att ändra från enskilt till kommunalt huvudmannaskap.

Planstatus: Förslaget till detaljplan finns ute för granskning under tiden 15 februari till 15 mars 2021.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta_ändrad
Planbeskrivning_bilaga
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Gällande detaljplan DA3
Gällande planbeskrivning DA3
Samrådsredogörelse


Synpunkter under samrådstiden lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
Tel. 0491-887 40