Ändring av detaljplan DA18, Rödsle 1:1

Syftet med ändringen är att bland annat utöka byggnadsarean i planområdet.
Egenskapsbestämmelser som reglerar området från byggnadsstadgan §97 tas bort och ersätts. Ändringen ryms inom syftet för den ursprungliga detaljplanen och en aktualisering anses möjlig utan att en mer omfattande lämplighetsbedömning görs såsom vid upprättandet av ny detaljplan.

Planstatus: Ändringen av detaljplan är antagen av samhällsbyggnadsnämnden och får laga kraft den 3 mars 2021 om ingen överklagar beslutet

Planförslaget består av följande handlingar:
• Plankarta med ändring
• Bilaga till planbeskrivning
• Plankarta gällande plan DA18
• Planbeskrivning gällande plan DA18
• Utredning om betydande miljöpåverkan
• Fastighetsförteckning(visas ej på webben)
 Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande