Ändring av detaljplan DA28

Planområdet berör del av fastighet Skolan 1 (Rödelseskolan) och ägs av Oskarshamns kommun. Syftet med ändringen är att lägga in varsamhetsbestämmelser för äldre byggnader på skolfastigheten. Ändringen ryms inom syftet för den ursprungliga detaljplanen och en aktualisering anses möjlig utan att en mer omfattande lämplighetsbedömning görs såsom vid upprättandet av ny detaljplan.

En kulturhistorisk utredning har tagits fram för fastighet Skolan 1. Utredningen omfattar de äldsta byggnaderna på fastigheten.

Planstatus: Ändringen av detaljplan är antagen av samhällsbyggnadsnämnden och får laga kraft den 3 mars 2021 om ingen överklagar beslutet

Planförslaget består av följande handlingar:
• Plankarta med ändring
• Bilaga till planbeskrivning
• Plankarta gällande plan DA28
• Planbeskrivning gällande plan DA28
• Barnchecklista
• Utredning om betydande miljöpåverkan
• Fastighetsförteckning (visas ej på webben)
• Kulturhistorisk utredning
 Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande