Ändring av detaljplan DA47

Gällande plan, detaljplan för Fröjdekulla 1:1, Manketorp 3:4 m.fl. fastigheter, DA 47,
fastställdes av Länsstyrelsen i Kalmar län 1984-01-16. Syftet med planen är främst att
tillskapa cirka 30 nya tomter för enbostadshus.

Syftet med ändringen är att tillåta att vindsplan får inredas samt att ändra från enskilt till kommunalt huvudmannaskap.

Planstatus: Förslaget till detaljplan finns ute för granskning under tiden 15 februari till 15 mars 2021.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta_ändrad
Planbeskrivning_bilaga
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Gällande detaljplan DA47
Gällande planbeskrivning DA47
Samrådsredogörelse


Synpunkter under samrådstiden lämnas skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
Tel. 0491-887 40