Ändring av detaljplan MA 44, Uthammar

Planområdet ligger ca 3 km öster om Figeholm och berör området Uthammar udde. Planområdet omfattar ca 17 ha. Planområdet utnyttjas idag delvis för helårsbostäder och delvis sommarbostäder. På platsen har det tidigare funnits en utlastningshamn för stenmaterial.

Området är ett sommarstugeområde och fastigheterna i planområdet är i enskilt ägo och den allmänna platsmarken (natur och gata) tillhör fastighet
Uthammar 2:79.

Syftet med ändringen är att ta bort bestämmelsen att vind ej får inredas. Detaljplanen fastställdes 1965 och planbestämmelsen ”vind får ej inredas” är en ålderdomlig bestämmelse som idag inte längre används. Volymen på byggnaderna
i området regleras genom bestämmelserna att endast 1 våning får byggas samt att byggnad ej får uppföras till större höjd än 4 m.
Bestämmelse om att uthus eller andra gårdsbyggnader inte får uppföras inom B betecknat område tas bort, så även bestämmelsen om att byggnad inte får understiga 40 kvm. 

Planstatus: Ändringen av detaljplan finns ute för granskning under tiden 19 maj till 14 juni 2021.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta_ändrad
Planbeskrivning_bilaga
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Gällande detaljplan MA 44
Gällande planbeskrivning MA 44
Samrådsredogörelse

Synpunkter under granskningstiden lämnas senast den 14 juni 2021 skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
Tel. 0491-887 40