Del av Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter, Kvastmossens logistik och företagspark

Allt eftersom staden vuxit har nya verksamhetsområden kommit till. Det senaste området är Kvastmossen strax väster om södra infarten. Norr om järnvägen har det under år 2015 färdigställts ett nytt logistikcentrum för Scania. Oskarshamns stads stora verksamhetsområde är annars Västra Industriområdet, direkt öster om europaväg 22 (E22), där bland annat Scanias lastbilshyttsfabrik finns. En fortsatt utveckling av Kvastmossen och dess omgivningar är en naturlig fortsättning från det Västra Industriområdet. Platsen är dessutom strategisk med närhet till E22 och järnvägen. Närheten till järnvägen ger möjligheten att anlägga stickspår till befintlig järnväg för att på så vis frakta varor via tåg.

Detaljplanen syftar till att kunna möjliggöra en ny logistik och företagspark samt ny industrimark. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Planområdet är lokaliserat väster om den södra infarten till Oskarshamns stad. Planområdet avgränsas i norr av järnvägen, i öster av nuvarande industri- och verksamhetsområde vid Kvastmossen. Detaljplaneområdet är cirka 178 hektar.

Arbetet med detaljplanen sker med ett så kallat utökat planförfarande eftersom planen kan antas med­föra en betydande miljöpåverkan. Förfa­randet med en detaljplan är reglerat i plan- och bygglagen och har som syfte att förbättra besluts­underlaget. Alla som är berörda av planen ska få möjlighet till insyn och påverkan av utformning­en av detaljplanen.

Planstatus: Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 11 april 2022. Detaljplanen ligger nu för överklagan hos Mark- och miljödomstolen.

Planhandlingar:
Plankarta
Planbeskrivning
Barnchecklista
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Grankningsutlåtande

Dagvattenutredning
MKN Applerumsån
Översvämningskartering
Funktionsutredning växelanslutning
Geotekniskt PM
Illustration Sektioner
Naturvärdesinventering
Riskbedömning
PM utredning åkergroda
Protokollsutdrag antagande

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se