Del av Oskarshamn 3:1, Verkstadsgatan

Fastigheten Oskarshamn 3:1 ägs av Oskarshamns kommun. Planområdet utgörs av en area på ca 2500 kvm och ligger i anslutning till Gotlandsterminalen och Oskarshamnsvarvet. Syftet med planen är att möjliggöra för parkering.

Planområdet är idag planlagt för industri. Byggnaden som stod på fastigheten har rivits och det finns idag ett behov av fler parkeringsplatser i området.

Planstatus: Förslaget till detaljplan finns ute för samråd 18 mars till 12 april 2021

Synpunkter?
Om du har synpunkter som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, skicka dem till oss! Synpunkterna ska ha kommit in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 11 april 2021.

Skicka dina synpunkter skriftligen till:
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN

Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Handlingar: Detaljplanen består av följande samrådshandlingar:

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré under samrådstiden.
 
Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
Tel. 0491-887 40