Detaljplan del av Stenhagsgatan, Kv Staren

Planområdet är beläget i Figeholm och omfattar del av Stenhagsgatan samt del
av kvarteret Staren. Stenhagsgatan är i kommunal regi och fastigheterna
i kvarteret Staren är i privat ägo. De berörda fastigheterna är del av Figeholm 3:3
samt del av fastigheterna Staren 1-5.

Syftet med planen är att utöka kvartersmarken för bostäder i anslutning till befintlig kvartersmark. Stenhagsgatan planlades år 1938 för att vara 12 meter bred. Vägen är idag endast 6 meter och resterande 6 meter används idag som förgårdsmark
till befintliga villatomter. Detaljplanen möjliggör för fastigheterna Staren 1-5 att utökas 6 meter norrut.

Planstatus: Ändringen av detaljplan finns ute för granskning under tiden 26 augusti - 16 september 2021.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Fastighetsförteckning (visas ej på webben)
Samrådsredogörelse

Synpunkter under granskningstiden lämnas senast den 16 september 2021 skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
Tel. 0491-887 40