Detaljplan för del av Älvehult 1:2, Uddegatan, Påskallavik

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadstomter i Påskallavik. Detaljplanen görs flexibel i syfte att möjliggöra för olika boendeformer.

Området ligger i centrala Påskallavik. Planområdet utgörs av en areal på cirka 9 000 kvm.

Planstatus: Detaljplanen är ute på granskning 20 maj - 12 juni 2022.

Handlingar: Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Samrådsredogörelse
Bilaga 1. Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer, MSB
Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Synpunkter under granskningstiden lämnas senast den 12 juni 2022 skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se

Vill du boka ett möte för att ställa frågor och diskutera planförslaget ber vi er kontakta planavdelningen.