Detaljplan för del av Älvehult 1:2, Uddegatan, Påskallavik

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadstomter i Påskallavik. Detaljplanen görs flexibel i syfte att möjliggöra för olika boendeformer.

Området ligger i centrala Påskallavik. Planområdet utgörs av en areal på cirka 9 000 kvm.

Planstatus: Detaljplanen är ute på granskning 20 maj - 12 juni 2022. Planen tas  till Samhällsbyggnadsnämndens möte den 11 oktober för godkännande samt för att överlämna handlingarna till Kommunfullmäktige för antagandeprövning. Detaljplanen väntas tas upp till antagandeprövning i Kommunfullmäktige den 28 november 2022.

Handlingar: Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Bilaga 1. Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer, MSB
Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se

Vill du boka ett möte för att ställa frågor och diskutera planförslaget ber vi er kontakta planavdelningen.