Detaljplan för del av Figeholm 3:2 samt 3:4, Vasakajen

Planens syfte är att möjliggöra för Småbåtshamn (V1) samt Parkering (P). Enklare ställplatser för husbil, utan ytterligare service, ingår i användningen Parkering (P).

Planområdet är beläget i Figeholm och omfattar del av den så kallade Vasakajen. Planområdet utgör en areal av cirka 5050 kvm. Planområdet är en del av Figeholm 3:2 samt Figeholm 3:4 och ägs av Oskarshamns kommun.

Planstatus: Detaljplanen för Vasakajen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 12 april 2022. Planen är nu överklagad till mark- och miljödomstolen för prövning. 

Planförslaget består av följande handlingar:

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtande 2
Granskningsutlåtande 3
Protokollsutdrag antagande
Fastighetsförteckning (visas ej på webben)