Detaljplan för del av Figeholm 3:2 samt 3:4, Vasakajen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för husbilsuppställningsplats på en begränsad del av Vasakajen genom att förutom småbåtshamn även tillåta uppställningar av husbilar.

Området är beläget i Figeholm och omfattar del av den så kallade Vasakajen. Planområdet utgör en areal av cirka 4800 kvadratmeter.

Planstatus: Detaljplanen är ute på samråd 18 november - 18 december 2020

Under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpynkter på planförslaget.

Planförslaget består av följande handlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Barnchecklista
Undersökning om betydande miljöpåverkan
. Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Om du har synpunkter som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, skicka dem till oss!

Synpunkterna ska ha kommit in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 18
december 2020.

Skicka dina synpunkter skriftligen till:
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN


Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se


Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på:
www.oskarshamn.se/personuppgifter