Detaljplan för del av Figeholm 3:2 samt 3:4, Vasakajen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för husbilsuppställningsplats på en begränsad del av Vasakajen genom att förutom småbåtshamn även tillåta uppställningar av husbilar.

Området är beläget i Figeholm och omfattar del av den så kallade Vasakajen. Planområdet utgör en areal av cirka 5000 kvadratmeter.

Planstatus: Detaljplanen har varit ute på granskning, 2 juni – 5 juli 2021

Planförslaget består av följande handlingar:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Barnchecklista
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samrådsredogörelse
. Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
Tel. 0491-887 40