Detaljplan för del av Kristineberg 1-6 m fl fastigheter, Nitaregatan

Syftet med detaljplanen är att lägga till användningen vård samt att öka byggrätten inom planområdet.

Planområdet ligger i stadsdelen Gröndal, cirka 1,5 km från Oskarshamns centrum. Planområdets areal är på cirka 13.000 kvadratmeter.

Planområdet omfattar del av fastighet Kristineberg 1:6 som ägs av Oskarshamns kommun och fastigheterna Flaggan 1, Flaggan 2, Midgård 8, Midgård 9, Midgård 10 samt Midgård 11 som är privatägda.

Planstatus: Detaljplanen har varit ute på granskning, 27 maj 2021 - 21 juni 2021.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
Tel. 0491-887 40