Detaljplan för del av Rödsle 1:1 mfl

Planområdet är beläget i den västra delen av Oskarshamns stad vid Långelid i stadsdelen Rödsle. Planområdet gränsar delvis till befintlig bebyggelse och ligger med anslutning till väg 733 mellan Långelid och Flinshult. Planområdet utgörs av en areal om cirka 117 300 kvm.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i Oskarshamns tätort samt möjliggöra för en utökning av verksamheten för Långelids förskola. All mark inom planområdet ägs av Oskarshamns kommun.

Planstatus: Förslaget till detaljplan var ute för granskning 27 februari 2023 - 20 mars 2023.

Detaljplanen består av följande handlingar:

• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Undersökning om betydande miljöpåverkan
• Barnchecklista
• Naturinventering
• Dagvattenutredning
• Arkeologisk utredning 
• Samrådsredogörelse
• Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter