Detaljplan för del av Södra vägen och del av kvarteren Sadelknappen och Sadeln

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra breddning av Södra vägens vägområde för att möjliggöra anläggande av ny gång- och cykelväg.

Planområdet sträcker sig längst Södra vägen i Svalliden och omfattar en areal på cirka 3800 kvm.

Planstatus: Detaljplanen är ute på samråd 20 oktober - 10 november 2022

Handlingar: Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta
Planbeskrivning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Synpunkter under samrådstiden lämnas senast den 10 november 2022 skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se

Vill du boka ett möte för att ställa frågor och diskutera planförslaget ber vi er kontakta planavdelningen.