Detaljplan för Diagnosen 1 med flera fastigheter, Västra Begravningsplatsen

Detaljplanens syfte är att planlägga mark för ändamål Begravningsplats (M) och Lokal för religiösa ändamål (R1) med byggrätt för krematorium.

Planområdet utgörs av en areal på cirka 14 000 kvm. Området är beläget vid Västra begravningsplatsen vilken är belägen sydväst om Oskarshamns centrum.

Planstatus: Detaljplanen är ute på granskning 29 maj - 19 juni 2023

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta 
Planbeskrivning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samrådsredogörelse
Bilaga 1. Kulturhistorisk utredning, 2022
Bilaga 2. Kulturhistorisk inventering, 2005

Synpunkter under granskningstiden lämnas senast den 19 juni 2023 skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se

Vill du boka ett möte för att ställa frågor och diskutera planförslaget ber vi er kontakta planavdelningen.