Detaljplan för fastigheterna Havslätt 1, Kolberga 2:70 och del av Kolberga 2:69

Syftet med detaljplanen är att säkerställa framtida användning som restaurang samt att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strandområdet.

Planområdet omfattar restaurangen intill Havslätts camping med närliggande vattenområde i norra delen av Oskarshamn stad.

Planstatus: Förslaget till detaljplan finns ute för granskning under tiden 20 maj - 12 juni 2022.

Detaljplanen består av följande handlingar:
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samrådsredogörelse

Synpunkter under granskningsstiden lämnas senast den 12 juni 2022 skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se

Vill du boka ett möte för att ställa frågor och diskutera planförslaget ber vi er kontakta planavdelningen.