Detaljplan för Kristineängs förskola, Kristineberg 1:1

Planområdets läge.JPG

Det finns ett stort behov av fler förskoleplatser i Oskarshamn. Oskarshamns kommun planerar därför att öka antalet förskoleavdelningar på Kristineängs förskola i Kristineberg. Förskolan har idag ett tidsbegränsat bygglov då gällande detaljplan för området anger friluftsområde. Syftet med upprättande av ny detaljplan är därför att möjliggöra nybyggnation och utökad förskoleverksamhet inom planområdet. Byggrätten ökas och området för förskolan utvidgas. En del av befintlig fotbollsplan liksom del av kringliggande grönområde tas i anspråk för förskoleverksamhet. Ungefär halva fotbollsplanen planeras att behållas för allmänheten och föreningsliv.

Den mest påtagliga förändringen som gjorts i förslaget till detaljplan inför granskningen är parkeringslösningen. I det nya förslaget har denna direkt in- och utfart mot Östersjövägen i stället för via Gölgränd/Verkstadsgatan som i
tidigare förslag.

Gång- och cykelstråken i området behålls.

 

Planstatus

Förslaget till detaljplan finns ute för granskning fram till 4 mars 2021

 

Synpunkter?

Om du har synpunkter som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, skicka dem till oss! Synpunkterna ska ha kommit in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 4 mars 2021.

Skicka dina synpunkter skriftligen till:
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN

Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

 

Handlingar

Detaljplanen består av följande granskningshandlingar:

Plankarta
Planbeskrivning
Illustrationskarta
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Dagvattenutredning
Föroreningar i mark och vatten, riskanalys
Getoteknisk utredning
Samrdsredogörelse
Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré och Kulturhusets entré i Oskarshamn under granskningstiden.