Detaljplan för Rosen 5 samt del av Oskarshamn 3:1

Syftet med planen är att möjligöra för bostad och centrumverksamhet samt att öka byggrätten inom fastigheten Rosen 5. 

Planområdet ligger centralt i Oskarshamn stad, intill parkeringen vid COOP, vid hörnet Vikingsgatan/Södra långgatan. Planområdet innefattar fastigheten Rosen 5  samt del av Oskarshamn 3:1 i Oskarshamn stad.

Planstatus: Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 8 november 2022. Planen vinner laga kraft den 13 december 2022 om ingen överklagan inkommer.

Detaljplanen består av följande handlingar:
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Protokoll

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se