Detaljplan Döderhult förskola del av Oskarshamn 3:2

SYFTE OCH OMFATTNING

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av en förskola i Döderhult.

Planområdet ligger öster om Döderhult och väster om Oskarshamn stad och riksväg E22.  Planområdets area utgör cirka 1,3 hektar. Detaljplanen var ute på samråd september 2019 och efter det har en markmiljöundersökning samt en naturinventering gjorts. 

Planstatus:  Detaljplanen är ute för granskning 13 november - 11 december 2020

Kommunen har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för del av fastighet Oskarshamn 3:2, Döderhult. Planförslaget består av följande handlingar:

• Plankarta med bestämmelser

• Planbeskrivning

• Barnchecklista

• Undersökning om betydande miljöpåverkan

• Dagvattenutredning

. Naturvärdesinventering

. Miljöteknisk markundersökning

. Samrådsredogörelse

• Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

 

Om du har synpunkter som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, skicka dem till oss! Synpunkterna ska ha kommit in till Samhällsbyggnadskontoret senast den 11 december 2020.


Skicka dina synpunkter skriftligen till:
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 OSKARSHAMN

Eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på:
www.oskarshamn.se/personuppgifter

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Samhällsbyggnadskontorets kansli
0491–887 40

Byggavdelningen
0491-88000

Bygglovshandläggare
Telefontid måndag-torsdag 09.30–11.30, tel. 0491–887 30

Byggnadsinspektörer
Kontaktas via 0491-88000.

Kartavdelningen
Kartärenden: 0491–881 47 eller 881 42
Mätningsärenden: 0491–76 43 11

Planavdelningen
0491–76 43 13