Detaljplan Döderhult förskola del av Oskarshamn 3:2

SYFTE OCH OMFATTNING

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av en förskola i Döderhult.

Planområdet ligger öster om Döderhult och väster om Oskarshamn stad och riksväg E22.  Planområdets area utgör cirka 1,3 hektar. Detaljplanen var ute på samråd september 2019 och efter det har en markmiljöundersökning samt en naturinventering gjorts. 

Planstatus:  Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 10 maj. Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft den 18 juni.

Planen består av följande antagandehandlingar:

Plankarta
Planbeskrivning
Barnchecklista
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Dagvattenutredning
Miljöteknisk markundersökning
Naturvärdesinventering

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8, Oskarshamn

_________________________

Samhällsbyggnadskontorets kansli
0491–887 40

Byggavdelningen
0491-88000

Bygglovshandläggare
Telefontid måndag-torsdag 09.30–11.30, tel. 0491–887 30

Byggnadsinspektörer
Kontaktas via 0491-88000.

Kartavdelningen
Kartärenden: 0491–881 47 eller 881 42
Mätningsärenden: 0491–76 43 11

Planavdelningen
0491–76 43 13