Detaljplan för del av Dragskär 1:5

Dragskär 1:5 med flera fastigheter

Syftet med detaljplanen är att inom ett befintligt fritidshus- och bostadsområde planlägga för fler bostäder. Genom detaljplaneläggning möjliggörs en utbyggnad av nya, attraktiva och naturnära bostadstomter.

I den gällande översiktsplanen pekar kommunen ut området som riksintresse för friluftsliv och naturvård. I detaljplanen säkerställs det att riksintressena inte påverkas negativt av planförslaget. Idag finns det ingen framkomlighet där de nya bostäderna är tänkta att placeras. Stora grönytor sparas och lämnas orörda.

Området ligger i Dragskär norr om Oskarshamns tätort, ca 1,5 mil från centrum. 
Planområdet omfattar ca 15 hektar och fastighet Dragskär 1:5 är i privat ägo.

Planstatus: Detaljplanen revideras inför granskning. Beräknad granskningstid i sep 2021

Planförslaget består av följande samrådshandlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Barnchecklista
• Undersökning om betydande miljöpåverkan
• Dagvattenutredning
• Naturinventering
. Fastighetsförteckning (visas ej på webben)