Detaljplan för del av Dragskär 1:5

Dragskär 1:5 med flera fastigheter

Syftet med detaljplanen är att inom ett befintligt fritidshus- och bostadsområde planlägga för fler bostäder. Genom detaljplaneläggning möjliggörs en utbyggnad av nya, attraktiva och naturnära bostadstomter.

I den gällande översiktsplanen pekar kommunen ut området som riksintresse för friluftsliv och naturvård. I detaljplanen säkerställs det att riksintressena inte påverkas negativt av planförslaget. Stora grönytor sparas och lämnas orörda.

Området ligger i Dragskär norr om Oskarshamns tätort, ca 1,5 mil från centrum. 
Planområdet omfattar ca 15 hektar och fastighet Dragskär 1:5 är i privat ägo.

Planstatus: : Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 28 november 2022. Detaljplanen ligger nu för överklagan hos Mark- och miljödomstolen.

Planförslaget består av följande antagandehandlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Barnchecklista
• Undersökning om betydande miljöpåverkan
• Naturinventering
. Kompletterande naturinventering
. Trafikutredning
. Våtmarksinventering
. Samrådsredogörelse
. Granskingsutlåtande 1 
. Granskningsutlåtande 2
. Fastighetsförteckning (visas ej på webben)

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:
Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se