Detaljplan för Fälgen 1 mfl

Planområdet är idag planlagt för industri och natur. Syftet med planen är att komplettera med planbestämmelser som tillåter handel och kontor.

Planområdet ligger ca 3 km söder om centrum, längs med Åsavägen och består av en yta på ca 32 000 kvm.

Planområdet är i Oskarshamns stads fördjupade översiktsplan, antagen 2014, utpekat som handelsområde. Handeln ska i första hand lokaliseras till tre områden: centrum, ett halvexternt handelsområde runt mellersta trafikplatsen samt till Åsavägen. Alla områden ska komplettera varandra, och tillsammans bilda en attraktiv och hållbar handelsstad. Förslaget till detaljplan var på samråd under våren 2017.

Efter samrådet utökades planområdet och handlingarna skickades ut på nytt samråd under hösten 2018. Synpunkter som då inkom medförde att ytterligare undersökningar gällande stabilitet och dagvatten behöver utföras innan planen skickas på granskning.

Här kan du läsa alla planhandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Samrådsredogörelse samråd 1

Markteknisk undersökning

Geoteknisk rapport

Dagvattenutredning

Riskutredning farligt gods