Norrtorn 87

Planområdet är beläget i centrala Oskarshamns tätort med cirka 500 meter till Oskarshamns centrum. Planområdet angränsar till Oskarshamns folkhögskola i norr, samt bostadsbebyggelse i öst och väst. I söder gränsar planområdet
till Fridhemsgatan. Planområdets area är på 3745 kvm. Planområdet omfattar fastigheten Norrtorn 87, 3315 kvm som är privatägd samt del av Norrtorn
81, ca 430 kvm.

Detaljplanen görs flexibel med syftet att möjliggöra för bostäder, skola, vård, kontor,
tillfällig vistelse samt centrumändamål. Planen möjliggör för en utveckling av ett område i centrumnära läge med goda kommunikationer.

Befintlig byggnad är ritad 1933 och har sin ursprungliga karaktär bevarad. Byggnaden uppfördes som ett äldreboende, men byggdes om invändingt
till skoländamål runt 1976. Byggnaden har idag bågade överfönster samt en spröjsindelning och spröjsdemension som är värdefullt att behålla för att bevara karaktären på byggnaden. 
Den extriöra karaktären gällande material, indelning, proportioner, volym och behandling samt den detaljutformning som finns ska även bevaras för att behålla karaktären.

Planstatus: Förslaget till detaljplan finns ute för samråd under tiden 18 mars till 12 april 2021.

Detaljplanen består av följande handlingar:

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista


Synpunkter under samrådstiden lämnas senast den 11 april skriftligen till:

Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

eller via e-post till: sbk@oskarshamn.se

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter

Önskas utskrivna handlingar kontakta:

Kansliet
e-post: sbk@oskarshamn.se
Tel. 0491-887 40